om stiftelsen Waldos wänner

Arbetet kring Waldos Wänner, som Andreas var med och startade under våren 2015, fortlever som en stiftelse under namnet Stiftelsen Waldos Wänner. Stiftelsen, som startades 2018, finns för att bevara Andreas namn och person.

Andreas älskade barn och ungdomar och hade en stor känsla för andra människor. Det är också lätt att komma ihåg Andreas synnerligen positiva inställning till livet och att han älskade sin idrott. Andreas makalösa kämpaglöd, strålande och alltid lika stabila insatser inom fotbollen var ett annat kännetecken för honom.

Varje år framöver kommer vi, i Andreas namn, att utse en eller flera framstående ungdomar, främst inom idrotten, i Kronobergs Län och stötta dem med 20.000 kronor per person från denna stiftelse. 20.000 kronor kommer också att fördelas varje år till Ung Cancer, en organisation som Andreas själv har haft mycket kontakt med.

 

Styrelsen

Ordförande

Jan-Olof Waldo, 070-423 48 21

Styrelseledamot, Kassör

Bengt Lindquist

Styrelseledamot

Billy Ydefjäll

Styrelseledamot

Conny Modigh

Styrelseledamot

Fredrik Modigh

Styrelseledamot

Tina Waldo

Styrelseledamot

Torsten Axelsson

Styrelseledamot

Victor Stulic

Styrelseledamot

Wilma Nilsson

Auktoriserad revisor

Per Magnusson, Växjö revisionsbyrå AB

Stadgar

§ 1 Waldos Wänner är en stiftelse som har till ändamål att varje år utse en eller flera framstående ungdomar i Kronobergs län som får stöd från stiftelsen, främst inom idrott. Insamlade pengar kommer också att gå till organisationen Ung Cancer.
Stiftelsens tillgångar och avkastningen därav får icke användas för andra än nu angivna ändamål.

§ 2   För tillgodoseende av stiftelsens ändamål må, sedan förvaltnings- och andra uppkommande kostnader betalats, såväl avkastningen av stiftelsens tillgångar som själva kapitalet tagas i anspråk, allt i den mån stiftelsens styrelse så beslutar. Samtidigt står det styrelsen fritt att i den mån så finnes lämpligt kapitalisera successivt till stiftelsen influtna medel, såsom donationer, bidrag, gåvor, räntor och annan avkastning.

§ 3   Förvaltningen av stiftelsens tillgångar och handhavandet av dess angelägenheter ska ombesörjas av en styrelse med säte i Växjö.
Styrelsen ska bestå av 4-10 ledamöter. Skulle någon av dessa personer avgå ur styrelsen ska övriga ledamöter utse ny ledamot med kvalifikationer motsvarande den ledamot, som lämnat styrelsen. Styrelseordföranden utses inom styrelsen.

Till styrelsens sammanträden ska samtliga ledamöter kallas. Styrelsen är beslutsför när fyra ledamöter eller fler är närvarande. Eljest gäller den mening varom flertalet enas. Vid lika antal röster utgör styrelsens ordförandes röst utslagsröst. Beslut kan även fattas per capsulam.
För giltighet av vissa beslut gäller dock jämlikt §9 särskild föreskrift.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll, som justeras av två personer.

§ 4   Styrelsen äger förordna en eller flera personer inom eller utom styrelsen, som i visst avseende eller med oinskränkt behörighet ska äga rätt att företräda stiftelsen och teckna dess firma.

§ 5   Styrelseledamot är berättigad till ersättning ur stiftelsens tillgångar för utlägg, som han haft vid fullgörande av styrelseuppdraget. Däremot är styrelseledamot icke berättigad till arvode.

§ 6   Stiftelsens kontanta tillgångar ska göras räntebärande genom insättning å bankkonto i stiftelsens namn eller genom inköp av värdehandlingar, allt efter styrelsens bedömande.

§ 7   För granskning av styrelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses en auktoriserad revisor. Revisorn är berättigad att ur stiftelsens tillgångar uppbära arvode.

§ 8   Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9   Ändring av dessa stadgar erfordras enhälligt beslut av styrelsen.

§ 10 Stiftelsen ska anses upplöst, därest stiftelsens medel i sin helhet förbrukats för tillgodoseende av stiftelsens ändamål enligt dessa stadgar.